Bentite "Glamour" · Turbane elegante

Vintage Turban